Служба містобудівного кадастру

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ МІСТОБУДІВНОГО

КАДАСТРУ МІСТА РІВНОГО

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Містобудівний кадастр – державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

2. Відповідно до статей 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр" Служба містобудівного кадастру міста Рівного утворюється згідно з рішенням Рівненської міської ради як підрозділ у складі Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Служба містобудівного кадастру має штампи і бланки, утримується за рахунок коштів міського бюджету.

3. Служба містобудівного кадастру є підзвітною та підконтрольною Рівненській міській раді, яка її утворила, підпорядкована міському голові, заступнику міського голови, який відає питаннями відповідного профілю, і начальнику Управління містобудування та архітектури.

4. У своїй діяльності Служба містобудівного кадастру керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також дорученнями Управління містобудування та архітектури.

5. Припинення діяльності, реорганізація або ліквідація Служби містобудівного кадастру здійснюються згідно з рішенням Рівненської міської ради.

6. Служба містобудівного кадастру міста Рівного знаходиться за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 6.

7. Служба містобудівного кадастру забезпечує обслуговування території міста Рівного та входить до складу державної кадастрової системи з ведення містобудівного кадастру.

8. Структура служби містобудівного кадастру визначається відповідно до обсягу інформації, що вводиться, обробляється, зберігається та видається на запит користувачів, типу мережі системи електронного зв'язку, що експлуатується, а також встановленого порядку звітності.

9. Управління містобудування та архітектури здійснює керівництво Службою містобудівного кадастру з питань, що стосуються:

1) організації створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об'єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру;

2) визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт;

3) впровадження в роботу служби містобудівного кадастру єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;

4) участі в підготовці та поданні звітів органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності;

5) введення в межах компетенції в дію керівних документів щодо діяльності з ведення містобудівного кадастру.

10. Служба містобудівного кадастру в процесі своєї діяльності взаємодіє із зазначеними в пунктах 11 та 12 цього Положення джерелами вихідної інформації і користувачами кадастрової інформації.

11. Джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:

1) Управління містобудування та архітектури;

2) Комунальне підприємство "Рівненське міське бюро технічної інвентаризації";

3) Управління Держземагентства у місті Рівному;

4) Управління земельних відносин;

5) органи державної статистики, управління та розпорядження державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної спадщини;

6) підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-будівельних вишукувань;

7) інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних;

8) інші підприємства, установи та організації, що виконують обстеження в натурі, зйомки та вишукування;

9) юридичні і фізичні особи, що мають матеріали, необхідні для формування містобудівного кадастру.

12. Користувачами кадастрової інформації можуть бути:

1) органи, відповідальні за розв'язання задач та підготовку пропозицій з політики збалансованого в ресурсному і правовому відношенні розвитку території та поселень, визначення пріоритетів інвестування, – для виконання своїх функцій;

2) замовники містобудівної документації, забудовники – для надання земель під забудову, отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, завдань на проектування, технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, вишукування і проведення робіт з будівництва, формування будівельного паспорта;

3) проектні, вишукувальні, науково-дослідні та будівельні підприємства – для отримання вихідних даних на виконання відповідних робіт;

4) спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури – для складення містобудівних умов і обмежень, контролю за розробленням містобудівної документації, відведення, містобудівного освоєння та використання земельних ділянок, забезпечення іншої містобудівної діяльності;

5) органи земельних ресурсів – для регулювання землекористування, організації встановлення меж населених пунктів і адміністративно-територіальних одиниць, окремих земельних ділянок, підготовки пропозицій щодо встановлення розміру платежів за землю і нормативної оцінки земельних ділянок з урахуванням містобудівної цінності території, ведення моніторингу земель поселень;

6) органи державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі – для контролю за використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

7) органи з управління та розпорядження державним майном або комунальним майном – для проведення оцінки нерухомості з урахуванням її містобудівної цінності та пов'язаної з нею території;

8) органи охорони навколишнього природного середовища – для розроблення природоохоронних заходів, проведення моніторингу, нагляду і контролю за використанням природних ресурсів і станом навколишнього природного середовища населених пунктів, їх систем;

9) фінансові установи, інвестори, страхові компанії – для визначення рентних платежів з урахуванням містобудівної цінності території, оцінки і страхування ризику інвестицій під час освоєння територій;

10) служби державних кадастрів і галузеві банки даних – для взаємоузгодження ведення розподілених баз даних і отримання кадастрової інформації;

11) органи, що ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи – для отримання відповідної інформації для містобудівних потреб.

 

ІІ. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

1. Завданням Служби містобудівного кадастру є:

1) інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на території міста Рівного;

2) надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів як джерела даних для розвитку ринку нерухомості;

3) проведення містобудівного моніторингу;

4) організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання в інформаційну систему).

2. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, розподіляється на обов'язкову та додаткову. Обов'язкова інформація отримується з визначених джерел і забезпечує розв'язання задач. Додаткова інформація представляє собою довідкову інформацію.

Інформація вводиться шляхом виконання операції з приведення її до встановленого формату, зберігання та передачі до розподілених баз банку даних. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, реєструється відповідно до стандарту про метадані, а результати вносяться у відповідну базу даних.

3. Інформація, що надійшла до банку даних, обробляється для формування просторово-орієнтованих даних відповідних баз даних з визначенням ступеня їх оновлення, внесення до короткотривалого або довготривалого зберігання та до еталонної копії. У процесі обробки інформації проводиться відбір даних для забезпечення встановлених для Служби містобудівного кадастру моніторингових задач та формування їх наборів. Технологічний процес зберігання передбачає операції щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та операцій з ревізії інформації розподілених баз банку даних відповідно до встановленого графіка.

4. Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, регулювання доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових кадастрових документів, довідок та їх копій, даних на електронних носіях, облік послуг, що надавалися користувачам, здійснюються згідно із затвердженим Управлінням містобудування та архітектури положенням.

Порядок надання інформації на запит комунікаційними каналами встановлюється відповідно до порядку надання санкціонованого доступу.

5. Інформація містобудівного кадастру, що не має обмеження в доступі, надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави або представляє державну чи комерційну таємницю, встановлюється в порядку, передбаченому законодавством.

6. Служба містобудівного кадастру здійснює:

1) операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації;

2) контроль стану кадастрової інформації;

3) операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадастрової інформації;

4) операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру;

5) операції з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;

6) операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації;

7) операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних;

8) заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог законодавства;

9) операції з формування кадастрових документів та їх видача за запитом;

10) операції з формування кадастрових довідок за запитами користувачів у межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру;

11) операції із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу до кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком, затвердженим розпорядником інформаційних фондів містобудівного кадастру;

12) адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей;

13) розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на території міста Рівного;

14) операції з ведення банка даних містобудівного кадастру;

15) попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на відповідність діючим містобудівним регламентам, підготовку висновків;

16) підготовку інформаційних матеріалів для складання будівельного паспорта.

7. На міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:

1) єдину цифрову топографічну основу території міста – на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію міста, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;

2) межі населеного пункту та його адміністративно-територіальних одиниць – на підставі даних державного земельного кадастру;

3) Генеральний план міста, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурний опорний план міста та детальні плани територій;

4) межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки земель міста, межі земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок, угіддя земельних ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках), цільове призначення земельних ділянок, вид функціонального використання земельних ділянок, нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розподіл земель між власниками і користувачами (зазначається форма власності та вид речового права), обмеження у використанні земельних ділянок – на підставі даних державного земельного кадастру;

5) інженерно-транспортну інфраструктуру – на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури;

6) будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну цінність – на підставі топографічних карт і планів, даних технічної інвентаризації та проектних рішень таких об'єктів;

7) пам'ятки історико-культурної спадщини – на підставі даних обліку пам'яток, що ведеться відповідним органом охорони культурної спадщини;

8) реєстр назв вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості – на підставі топографічних планів, офіційних довідників та рішень органів місцевого самоврядування про найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості;

9) реєстр адрес на території міста – на підставі топографічних планів та рішень органів місцевого самоврядування про присвоєння та зміну адрес об'єктів на території міста;

10) затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку інфраструктури, охорони пам'яток історії, культури і природи, озеленення, благоустрою та захисту території, інвестиційні програми та проекти – на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування про їх затвердження (погодження);

11) іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації, дозволи (декларації) про будівництво, акти контрольних перевірок, документи на прийняття об'єктів в експлуатацію – на підставі рішень про затвердження (погодження) відповідної документації, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та інших документів щодо об'єктів містобудування і будівництва відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

12) червоні лінії та лінії регулювання забудови;

13) екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і земельних ділянок, можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням планувальних обмежень – на підставі відповідної містобудівної документації, даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень, а також на підставі даних, отриманих з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем щодо питань використання територій, їх екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території міста;

14) нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила – на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства.

8. Служба містобудівного кадастру додатково забезпечує:

1) оперативне програмно-технічне та технологічне обслуговування містобудівного кадастру;

2) розвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення робіт з удосконалення структури даних, програмно-технічного блоку, способів введення, обробки, зберігання та надання даних тощо;

3) участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно-правового забезпечення містобудівного кадастру;

4) підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

5) вивчення попиту на кадастрову інформацію;

6) участь у розвитку міжнародних відносин, створення умов для включення до міжнародних інформаційних систем, забезпечення їх сумісності і взаємодії;

7) участь в організації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розвитку і впровадження інформаційних технологій в систему управління територіями.

 

ІІІ. КОМПЕТЕНЦІЯ СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

1. Служба містобудівного кадастру має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, які формують містобудівний кадастр, інформацію, що включена до переліку даних;

2) отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, які необхідні для ведення містобудівного кадастру;

3) відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що включені до структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру;

4) вносити до Управління містобудування та архітектури або разом з ним до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

5) передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до містобудівного кадастру вищого рівня;

6) надавати витяги та довідки з інформаційної бази Служби містобудівного кадастру.

2. Служба містобудівного кадастру організовує та провадить свою діяльність відповідно до:

- Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, а також вказівок, інструкцій, правил, положень, стандартів та інших нормативних документів та рекомендацій, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

- Положення про Службу містобудівного кадастру міста Рівного, інших керівних документів та вимог до містобудівного кадастру.

3. Збір вихідної інформації та моніторинг її зміни регулюються нормативними документами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що визначають перелік та склад вихідних документів, які підлягають реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі, періодичність збору та оновлення інформації, вимог до картографо-геодезичної, проектно-графічної, цифрової та текстової інформації відповідно до її виду і об'єктів містобудівного кадастру.

4. Служба містобудівного кадастру несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до законодавства.

 

ІV. СТРУКТУРА СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

1. Служба містобудівного кадастру утворюється як структурний підрозділ у складі Управління містобудування та архітектури.

2. Відповідно до пункту 24 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр" у складі Служби містобудівного кадастру передбачити утворення підрозділів із ведення та реєстрації кадастрової інформації; обробки, зберігання та оновлення кадастрової інформації; підготовки та видачі кадастрової інформації; забезпечення роботи системи кадастру.

3. Керівництво Службою містобудівного кадастру здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється міським головою за поданням начальника Управління містобудування та архітектури та за погодженням  заступника міського голови, який відає питаннями відповідного профілю, в установленому законодавством порядку.

4. Начальник Служби містобудівного кадастру має заступника, який призначається на посаду і звільняється міським головою за поданням начальника Управління містобудування та архітектури в установленому законодавством порядку.

5. Посадові особи Служби містобудівного кадастру призначаються на посаду і звільняються міським головою в установленому законодавством порядку.